Voor wie is de Vereniging van belang

Voor wie is de Vereniging van belang

Voor hulp- en zorgverleners die beroepsmatig met NEI in aanraking komen zoals: collega’s, huisartsen, specialisten, psychologen, kindercoachen, fysiotherapeuten etc.

De vereniging van NEI-therapeuten heeft kwaliteit van de aangesloten therapeuten en bekendheid van NEI therapie als voornaamste doelen. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk en trekken gezamenlijk op in de communicatie over NEI-therapie.

Ons doel is het vak van NEI-therapeut, op een eenduidige en heldere manier naar buiten te communiceren. En hopen daarmee een waardevolle bijdrage te leveren voor een grotere bekendheid. Daarnaast is de Vereniging gesprekspartner voor verwijzende partijen.

Voor cliënten

Voor u als cliënt en toekomstige cliënt bij een NEI therapeut bieden wij een kwaliteitsgarantie. Onze aangesloten therapeuten houden zich aan de volgende kwaliteitseisen:

  • De NEI therapeut heeft een door de vereniging erkende en door het K.T.N.O geaccrediteerde opleiding gevolgd.
  • De NEI therapeut beschikt over kennis op HBO-niveau.
  • De NEI therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.
  • De vereniging wil in de toekomst voorzien in een onafhankelijk klachten en geschillen commissie. De aanvraag hiervoor loopt op dit moment bij het ministerie.
  • De NEI therapeut is aangesloten bij de Wet Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor NEI-therapeuten

We bieden een kennisbank voor de therapeuten; een platform waar de therapeuten hun kennis en ervaring kunnen delen. De vereniging organiseert bijscholingsdagen en andere relevante thema en ontmoetingsdagen. Uiteraard delen wij alle belangrijke kennis en wetenswaardigheden die in ontwikkeling, of al bekend is.

Belangrijk te weten is dat Wkkgz voorschrijft dat per 1 januari 2017 alle zorgverleners, ook NEI therapeuten, worden geacht aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachten en Geschillen Commissie. Voor meer informatie klik hier.

Als het voor jou als NEI therapeut belangrijk en waardevol is dat:

  • Je aangesloten bent bij een vereniging die zich sterk maakt voor een kwaliteitswaarborg
  • Je geïnformeerd wordt over de nieuwste ontwikkeling die te maken hebben met je vak
  • Je proactief deel kan nemen aan de kennisbank en toegang hebt tot informatie van je collega therapeuten om inhoudelijke, relevante informatie uit te wisselen
  • Je herkenbaar bent als en vindbaar bent voor je toekomstige cliënten op de site
  • Het voor doorverwijzers, zoals huisartsen, gemakkelijker is jouw als geregistreerd lid onder de aandacht te brengen bij hun patiënten en doorverwijzingen makkelijker plaats kunnen vinden.

Dan kan het interessant zijn om lid te worden.

Met jouw lidmaatschap kunnen we o.a. publiekscampagnes voeren, in overleg treden met overheid, doorverwijzers en verzekeraars, investeren in de kennisbank en andere acties inzetten om te bewerkstelligen dat de NEI therapie een volwaardige positie in het Nederlandse zorgstelsel krijgt.